เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองการศึกษา

 

 

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นายทนงยศ   หม่อมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางวันเพ็ญ   ไชยคำ
ครู (คศ.๑)

 

นางสุวรรณ   ตาเปียง
ครูผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 

นางสาวศิริลักษ์   ศรีวะรา
ครูผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 

 

 

 

นางฉวีวรรณ   นะวะยศ

ครูผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

างสาวพัชรี จันตุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี