เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองคลัง

 

นางสาวอรพินท์   โกแสนตอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางวัลภา   มณีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 


นางยุพาณี   ยาใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวสร้อยฟ้า    กัลยา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอนงค์นาฏ   แก่นแค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ