เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองคลัง

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 


นางยุพาณี   ยาใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวสร้อยฟ้า    กัลยา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวอนงค์นาฏ   แก่นแค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ