เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองคลัง

 

ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางยุพาณี   ยาใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางสาวสร้อยฟ้า    กัลยา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

 

นางสาวอนงค์นาฏ   แก่นแค
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ