เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองช่าง

 

นายวรรณ์นัย   เชื้อสุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายประกอบ   มาละ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

นายสุวรรณ์    จิตมะโนวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญการ

 

นายสุข   วันดี
ช่างก่อสร้าง