เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายเฉลิมพล  เอกพุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

นางเสาวรส   สมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

 

นายบุญยิ่ง   วงศ์หาญ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายธำมรงค์   ระหงพนาดร

คนงานทั่วไป