เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

คณะผู้บริหาร

 

นายบรรชา   แสงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง

 

 

น.ส.ธนัฏฐา แก้วกองมูล
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายมนตรี คำพลอย
รองนายกเทศมนตรีฯ

นายภูริณัฐ แสงแก้ว
เลขานายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง


นายทอง เขตรักษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี