เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

คณะผู้บริหาร

 

นายบรรชา   แสงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง

 

 

นายทอง เขตรักษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

นายมนตรี คำพลอย
รองนายกเทศมนตรีฯ

 

น.ส.ธนัฏฐา แก้วกองมูล
รองนายกเทศมนตรีฯ