เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับที่ตั้ง,อาณาเขต,เขตการปกครอง,ประชากร,การศึกษา,สาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

 

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลปล้องอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัด พี.บี. 747147 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงสาย 1020 บริเวณกิโลเมตรที่ 51 – 53 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 51 กิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านป่ามื่น   หมู่ที่    9 ตำบลปล้อง

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านจำไฮ      หมู่ที่    2 ตำบลปล้อง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านปล้องส้าน หมู่ที่  12 ตำบลปล้อง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสันป่าสัก (เขต อบต. ปล้อง)

 

เนื้อที่

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   2.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,437.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.27 ของเนื้อที่ในอำเภอเทิง ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเป็นพื้นที่ราบ   มีลำน้ำปล้องไหลผ่านตอนกลางเทศบาลโดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หอบเอาความหนาวเย็นจากไซบีเลียพัดผ่านประเทศจีน เข้าสู่ภาคเหนือของไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่หอบเอาความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย  จึงทำให้อากาศเย็นมากในช่วงมกราคม และน้ำฝนส่วนใหญ่  90 % หรือ 1,500  มม. ตกในช่วงเดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม    เฉพาะเดือนสิงหาคมจะตกมากที่สุดถึง  400 มม. หรือ 27 % ของปริมาณน้ำฝนทั้งปี  ฤดูร้อนจะเริ่มจากกลางกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 42  องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มจากกลางพฤษภาคม – ตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยราว   27 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะเริ่มจากกลางตุลาคม-กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ   8 องศาเซลเซียส มีประชากร  ณ เดือน เมษายน  2559 มีประชากรรวมทั้งสิ้น  3,931 คน แยกเป็นชาย 1,896  คน หญิง 2,035 คน จำนวนครัวเรือน  1,566 ครัวเรือน

 

แผนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีทางหลวงสาย 1020 (เชียงราย – เทิง)    ผ่าน 1 สาย สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต  มีระบบการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนอำเภอเทิง  สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วเขตเทศบาล  มีครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา เป็นกิจการของเทศบาล   จำนวน 1,169 ราย ปริมาณการใช้น้ำประปาจำนวนประมาณ 18,000   ลบ.ม. /เดือน มีที่ทำการไปรษณีย์สาขาปล้อง จำนวน 1 แห่ง  (รหัส 57230)

 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน  ดังนี้

–  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย   จะเกาะกลุ่มหนาแน่นตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1020 ทั้งสองฟาก ด้านหน้าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ต่อจากนั้นจะกระจายอยู่ตามซอยต่างๆ มีพื้นที่ประมาณ 460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32    

–  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  ศูนย์พาณิชยกรรมจะอยู่ประมาณตอนกลางของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70

–  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  และคลังสินค้า ตั้งแบบกระจาย   ประกอบด้วยโรงสี ร้านซ่อมเครื่องยนต์  และคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่   คิดเป็น ร้อยละ 4.87

– ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง  และยางพารา จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ  820.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.08

– ที่ดินประเภทสถานที่ราชการสถานศึกษาและวัด มีกระจายอยู่ทั่วทั้งเขตเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ  77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.36

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำ   ในพื้นใกล้เคียงเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   มีอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งเทศบาลใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  เป็นสถานที่ที่ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   และเทศบาลมีสระกักเก็บน้ำ  เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา อีกแห่งหนึ่ง

การบริหารจัดการด้านขยะ    เทศบาลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ 5 – 6 ตัน/วัน และสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  10 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา มีพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1 คน และคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ  2 คน

 

ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม  ประชาชนร้อยละ  85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ปลูกข้าว ยางพารา  ทำไร่ข้าวโพด ถั่ว เห็ดฟาง สวนผลไม้   เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ณ เมษายน ๒๕๕๙

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
ธนาคาร 1 1
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ 3 3
ปั้มน้ำมันหลอด 1
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 24 26
โรงสีข้าว 4 3
ร้านจำหน่ายอาหาร 8 8
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง / เครื่องจักรกล 10 10
ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร 7 8
ร้านถ่ายรูป 1 1
ร้านเสริมสวย 11 11
ร้านตัดผมชาย 2 2
รวม 72 73

 

ด้านสังคม

การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ก่อนหน้า ณ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๘
นักเรียน ครู นักเรียน ครู
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 32 2 39 2
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 37 2 49 3
รวม 69 4 88 5

 

ข้อมูลการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  (จปฐ. ปี ๒๕๕9)

ระดับการศึกษา

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ไม่เคยศึกษา

235

241

476

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

62

55

117

ไม่จบประถมศึกษา

40

35

75

จบชั้นประถมศึกษา

891

844

1,735

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

268

232

500

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

179

155

334

จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

30

13

43

จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

221

157

378

จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี

5

5

10

รวม 1,931 1,737

3,668

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร พื้นที่รับผิดชอบ
ปีก่อน ปีนี้
1 ชุดตู้ยามสายตรวจจราจร 2 2 เขตเทศบาล
2 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 13 เขตเทศบาล
รวม 15 15

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ลำดับที่ สถานที่ตั้งองค์กรทางศาสนา ชื่อองค์กรทางศาสนา จำนวน
พระสงฆ์ แม่ชี
1 หมู่ที่ 3  บ้านปล้องใต้ วัดอภัย 5
2 หมู่ที่ 5  บ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก 7
3 หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก วัดพระธาตุ 2

 

ด้านการเมืองการบริหาร

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
3 บ้านปล้องใต้ นายสุบิน      เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านปล้องเหนือ นายสายันต์    นันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านปล้องตลาด นายเชาว์       อุนอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านปล้องกลาง นายพล         ยั่วยวน ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านสันป่าสัก นายเจตร       ทรายคำ ผู้ใหญ่บ้าน
11 ป้านป่าติ้วน้ำล้อม นายผ่าน       สุขสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ ณ  1 เมษายน    ๒๕๕9
ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
3 303 273 336 851
4 171 261 272 533
5 329 357 401 758
7 304 412 412 824
10 164 242 225 467
11 295 351 389 740
รวม 1,566 1,896 2,035 3,931

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ

 

การเมืองการบริหาร

 

การบริหารการเมืองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีโครงสร้างของเทศบาลตำบล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย

(1) สภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องมีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน

(2)  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน  2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 5 คน

 

จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

คณะผู้บริหารท้องถิ่น

5

5

สมาชิกสภาท้องถิ่น

12

12

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

38

38

 

2.รายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

งบประมาณเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายการ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
รายรับ 29,394,359.34 30,199,646.55 32,620,691.33
รายจ่าย 24,486,668.86 28,062,789.65 32,277,046.14
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 4,907,690.48 2,136,856.90 343,645.19