เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป

เกี่ยวกับที่ตั้ง,อาณาเขต,เขตการปกครอง,ประชากร,การศึกษา,สาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

 

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลปล้องอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัด พี.บี. 747147 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงสาย 1020 บริเวณกิโลเมตรที่ 51 – 53 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 51 กิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านป่ามื่น   หมู่ที่    9 ตำบลปล้อง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านจำไฮ      หมู่ที่    2 ตำบลปล้อง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านปล้องส้าน หมู่ที่  12 ตำบลปล้อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านสันป่าสัก (เขต อบต. ปล้อง)

 

ลักษณะภูมิประเทศ
            เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   2.30  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,437.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.27  ของเนื้อที่ในอำเภอเทิง  ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเป็นพื้นที่ราบ มีลำน้ำปล้องไหลผ่านตอนกลางเทศบาลโดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล

ลักษณะภูมิอากาศ
        – ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม
– ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 8.0 องศาเซลเซียส


มี 3 ฤดู ดังนี้
        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป

         ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร

         ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  8 องศา

 

แผนที่เขตเทศบาล ตำบลบ้านปล้องอำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีทางหลวงสาย 1020 (เชียงราย – เทิง)    ผ่าน 1 สาย สำหรับเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต  มีระบบการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนอำเภอเทิง  สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วเขตเทศบาล  มีครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา เป็นกิจการของเทศบาล   จำนวน 1,270 ราย ปริมาณการใช้น้ำประปาจำนวนประมาณ 18,000  ลบ.ม. /เดือน มีที่ทำการไปรษณีย์สาขาปล้อง จำนวน 1 แห่ง  (รหัส 57230)

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน  ดังนี้

–  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย   จะเกาะกลุ่มหนาแน่นตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1020 ทั้งสองฟาก ด้านหน้าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ต่อจากนั้นจะกระจายอยู่ตามซอยต่างๆ มีพื้นที่ประมาณ 460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32
–  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  ศูนย์พาณิชยกรรมจะอยู่ประมาณตอนกลางของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ไร่
–  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  และคลังสินค้า ตั้งแบบกระจาย   ประกอบด้วยโรงสี ร้านซ่อมเครื่องยนต์  และคลังสินค้า มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่   คิดเป็น ร้อยละ 4.87
– ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง  และยางพารา จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ  820.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.08
– ที่ดินประเภทสถานที่ราชการสถานศึกษาและวัด มีกระจายอยู่ทั่วทั้งเขตเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ  77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.36

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ทรัพยากรน้ำ   ในพื้นใกล้เคียงเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   มีอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งเทศบาลใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  เป็นสถานที่ที่ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   และเทศบาลมีสระกักเก็บน้ำ  เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา อีกแห่งหนึ่ง

        การบริหารจัดการด้านขยะ    เทศบาลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ 5 – 6 ตัน/วัน และสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  10 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา มีพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1 คน และคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ  2 คน

 

ด้านเศรษฐกิจ
           การเกษตรกรรม  ประชาชนร้อยละ  85  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว  ยางพารา   ทำไร่ข้าวโพด  ถั่ว  เห็ดฟาง  สวนผลไม้   เป็นต้น  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ปลูกข้าว   ข้าวโพด  กระเทียม หอมแดง  และยางพารา  จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน  มีพื้นที่ประมาณ  820.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  57.08

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประเภทหน่วยธุรกิจ ปี 2561

ปี 2562

ธนาคาร 1 1
ปั้มน้ำมันถังหัวจ่ายอัตโนมัติ 3 3
ปั้มน้ำมันหลอด/ปั๊มหยอดเหรียญ 1 2
ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 38 38
โรงสีข้าว 4 3
ร้านจำหน่ายอาหาร 27 27
ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง / เครื่องจักรกล 4 4
ร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร 8 8
ร้านถ่ายรูป 1 1
ร้านเสริมสวย 8 8
ร้านตัดผมชาย 5 5

รวม

100 100

 

สภาพทางสังคม
การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน

ก่อนหน้า

ณ  20 พฤษภาคม 2562

นักเรียน

ครู นักเรียน

ครู

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 32 2 26 2
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 37 2 69 5

รวม

69 4 88 5

 

โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 2 โรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
  2. โรงเรียนบ้านปล้องใต้

 

 

ข้อมูลการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  (จปฐ. ปี 2562)

ระดับการศึกษา

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ไม่เคยศึกษา 39 58 97
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 100 557 157
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 51 45 96
จบชั้นประถมศึกษา 1,009 1,032 2,041
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 256 225 481
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 227 245 472
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 66 46 112
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 189 270 459
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 11 12 23

รวม

1,948

1,990

3,958

 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร

พื้นที่รับผิดชอบ

ปีก่อน

ปีนี้

1 ชุดตู้ยามสายตรวจจราจร 2 2 เขตเทศบาล
2 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 13 เขตเทศบาล

รวม

15 15

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ลำดับที่

สถานที่ตั้งองค์กรทางศาสนา ชื่อองค์กรทางศาสนา จำนวน
พระสงฆ์

แม่ชี

1 หมู่ที่ 3  บ้านปล้องใต้ วัดอภัย 5
2 หมู่ที่ 5  บ้านปล้องตลาด วัดปงสนุก 7
3 หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก วัดพระธาตุจอมทอง 2

 

 

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   6   หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

3 บ้านปล้องใต้ นายสุบิน      เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านปล้องเหนือ นายสุพัฒน์   เขตรักษา ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านปล้องตลาด นายชูชาติ    สมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านปล้องกลาง นายพล         ยั่วยวน ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านสันป่าสัก นายวรรณ์      ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้าน
11 ป้านป่าติ้วน้ำล้อม นายผ่าน       สุขสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

หมู่

 

ชื่อหมู่บ้าน

ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย หญิง

รวม

3 บ้านปล้องใต้ 303 409 424 833
4 บ้านปล้องเหนือ 171 262 265 527
5 บ้านปล้องตลาด 331 368 390 758
7 บ้านปล้องกลาง 311 408 411 819
10 บ้านสันป่าสัก 168 233 232 465
11 ป้านปล้องน้ำล้อม 299 342 386 728

รวม

1,583 2,022 2,108 4,130

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ

การเมืองการบริหาร

การบริหารการเมืองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีโครงสร้างของเทศบาลตำบล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย

(1) สภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องมีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน
(2)  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน  2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวน 5 คน

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ปี 2561

ปี 2562

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 5 5
สมาชิกสภาท้องถิ่น 11 9
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 41 39

 

 

รายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

งบประมาณเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายการ

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

รายรับ 39,988,778.01 40,735,445.57 43,504,132.34
รายจ่าย 35,051,575.59 33,472,679.77 35,981,559.69
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 4,937,202.42 7,262,765.80 7,522,572.65