เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

สมาชิกสภา

 

 

นายบุญธรรม ปงใจ
ประธานสภา

 

 


นายเริ่ม สุวพงษ์
รองประธานสภา
 

 


นายเกียรติ อุตุภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

 

 

นายเทียน ต๊ะอุด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 

นายบุญชัย ยั่วยวน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 นายอมรินทร์ ยั่วยวน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

 


นางวิชญา ไชยคำ
สมาชิภาเทศบาลฯ

น.ส.ฐิติชญาณ์ จุใจ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ