เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

สำนักปลัด

 

นายสมบูรณ์   เรืองบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

 

นายศักดิ์สิทธิ์   ไม้ยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวอริยา   สินอนันสิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 

นางนิตยา   ธรรมชื่น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นางชนิตร์นันท์   ถาวรสถิตวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวารีรัตน์   นายด่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางทิพวรรณ   หม่อมศรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประทีป สุวพงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

จ.ส.ท.ฉลองกรุง   แสวงธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 

นายประดิษฐ์ มีความรัก
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประยูร ผลพิสิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุริยา โนราช
พนักงานขับรถยนต์

างสาวพัชรี จันตุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายมานพ ปัญญาเหมือง
คนสวน