เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

สำนักปลัด

 

นายสมบูรณ์   เรืองบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

 

นายศักดิ์สิทธิ์   ไม้ยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวอริยา   สินอนันสิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 

นางนิตยา   ธรรมชื่น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 

นางสาวมัณฑิตา   แจ้งพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางวารีรัตน์   นายด่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางชนิตร์นันท์   ถาวรสถิตวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางทิพวรรณ   หม่อมศรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

จ.ส.ท.ฉลองกรุง   แสวงธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 

นายประดิษฐ์ มีความรัก
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประยูร ผลพิสิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุริยา โนราช
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประทีป สุวพงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายมานพ ปัญญาเหมือง
คนสวน

 

นางสาวพัชรี จันตุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี