เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

สำนักปลัด

 

นายสมบูรณ์   เรืองบุญ
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

     นางรัชนีกร   โกสา   

รองปลัดเทศบาล

 

จ.ส.อ.หญิง กิ่งกาญจน์  วรรณสอน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายศักดิ์สิทธิ์   ไม้ยาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางนิตยา   ธรรมชื่น
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 

นางสาวอริยา   สินอนันสิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 

นางวารีรัตน์   นายด่าน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางชนิตร์นันท์   ถาวรสถิตวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิวา  ศิลปาจารย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางทิพวรรณ   หม่อมศรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวคนึงนิตย์  จิตตะมะโน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

จ.ส.ท.ฉลองกรุง   แสวงธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

นายประดิษฐ์ มีความรัก
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประยูร ผลพิสิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุริยา โนราช
พนักงานขับรถยนต์

นายมานพ ปัญญาเหมือง
คนสวน