เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 

๑.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒.   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓.   รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖.   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘.   บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙.   หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
๑๐. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๑๑. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๑๒. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๑๓. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
๑๔. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
๑๕. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๑๖. ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
๑๗. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๑๘. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๑๙. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
๒๐. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
๒๑. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๒๒. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
๒๓. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว