เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 547 views

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ฝึกอบรมและสาธิตการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้องตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย