เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งลำน้ำปล้องฯ

เปิดอ่าน 172 views

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกันตลิ่งลำน้ำปล้อง ตามจุดที่กำหนด ขนาดกำแพงสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้องกำหนด พร้อมป้ายแสดงโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๒,๐๖๖.๗๗ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)