เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

โครงการครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 470 views

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จัดโครงการครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน  การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนครอบครัวชายหญิง จำนวน  40 ครอบครัว