เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เปิดอ่าน 508 views

ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปล้องในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ