เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

เปิดอ่าน 65 views

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ท.จ. กำหนด และมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มายังเทศบาลตำบลบ้านปล้อง