เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 69 views

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

1. ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

3. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง

4. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

5. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

7.บันทึกหลักการและเหตุผล

8.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

10. รายงานประมาณการรายรับ

11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12. รายงานประมาณการรายจ่าย

13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

14.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

15.ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

16.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

17.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย