เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 155 views

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ “การจัดหาพัสดุมี ราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนการทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น มิได้วิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้”

ถนนสายบ่อขยะ