เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 347 views

“ เงินภาษีทุกบาท นำไปพัฒนาท้องถิ่น

 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และคุณภาพชีวิต

 

ของราษฎรเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ”

 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

 

๑. ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ วันที่ ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

 

๒. ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ (แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือน) เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (สำหรับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ) ตั้งแต่ วันที่ ๒ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

๓. ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องชำระเงินเพิ่ม ดังนี้

    • ถ้าชำระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของภาษีที่ค้าง
    • ถ้าชำระเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน เพิ่มร้อยละ ๕ ของภาษีที่ค้าง
    • ถ้าชำระเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน เพิ่มร้อยละ ๗.๕ ของภาษีที่ค้าง
    • ถ้าชำระเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน เพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ค้าง

 

๔. ยื่นแบบ ภ.ป. ๑ เพื่อชำระภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

๕. ชำระค่าธรรมเนียม และต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทุกปี