เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

กันยายน

19

2019

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับพื้นที่ใหม่

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการด […]